Quản lý tình nguyện viên

dsc_9293
Tài liệu dành cho đối tác địa phương trong điều động và quản lý tình nguyện viên

Tài liệu           Nội dung
Quản lý tình nguyện viên Uniterra giai đoạn 3 Dành cho đối tác – thông quan trọng giúp xác định nhu cầu, thiết kế chương trình làm việc, và quản lý tình nguyện viên tại cơ sở.