Học và giảng dạy ngoại ngữ tiếng Anh

English as a Second Language (ESL)

Các tài liệu và hoạt động trong giảng dạy tiếng Anh, cùng chia sẻ về những phương thức giảng dạy hiệu quả nhất trong lớp học.

Tài liệu       Nội dung
Đánh giá và kiểm tra tiếng Anh Tài liệu dùng cho đánh giá và kiểm tra trình độ tiếng Anh
Giảng dạy tiếng Anh Tài liệu hỗ trợ nâng cao kỹ năng tiếng Anh và ngôn ngữ giao tiếp trong lớp học