Phát triển giáo trình và phương pháp giảng dạy

Curriculum Development _ Teaching Methodologies

Tài liệu hỗ trợ xây dựng giáo trình hiệu quả và phương thức giảng dạy hiệu quả nhất cho sinh viên.

Tài liệu      Nội dung
Phát triển giáo trình Tài liệu về xây dựng bài học và giáo trình về các mảng kế toán, văn học – nghệ thuật, ẩm thực và du lịch và nhiều lĩnh vực khác
Phương thức giáo dục Công cụ và chương trình tập huấn về phương thức giáo dục, khuyến khích và thúc đẩy sinh viên học tập