Văn phòng WUSC Việt Nam

Nguyễn Thị Huê
Điều phối viên WUSC – Uniterra Việt Nam
E [email protected]
T (04) 3762 6438 Máy lẻ 11
 Ngoc Vu - Sector Programme Officer Vũ Minh Ngọc
Cán bộ Dự án
E [email protected]
T (04) 3762 6438 Máy lẻ 16
Nguyễn Thị Dịu
Cán bộ Dự án kiêm Truyền thông
E [email protected]
T (04) 3762 6438 Máy lẻ 16
dsc_6374 Mai Thị Tố Uyên
Quản lý hành chính và kế toán
T (04) 3762 6438 Máy lẻ 19
E [email protected]