Danh sách Tình nguyện viên tại Việt Nam

Tình nguyện viên Uniterra dài hạn = UL
Tình nguyện viên Uniterra ngắn hạn = UI
Sinh viên không biên giới = SWB
Tình nguyện viên Leave For Change = L4C

STT Chương trình Vị trí Đối tác làm việc Giai đoạn Tình nguyện viên
1 UL Research Advisor TAB 10/11/2018-10/11/2019 Hannah Goodbrand
2 UL Business Development Advisor Discovery Indochina 06/01/2019-05/01/2020 Catherine Guillot
3 UL Business Development Advisor WISE 06/01/2019-05/01/2020 Patrick Carle
4 UL Partnership Development Advisor STHC 05/01/2019-04/01/2020 Yves Carmel
5 UL Marketing and Communication Advisor HUETC 23/06/2019-31/03/2020 Andrew Inglis
6 UL Restaurant Management Training Advisor HTC 10/03/2018-09/03/2019 Quyen Dam
7 UL Communication Officer TAB 16/04/2019-31/03/2020 Bui Thi Bao Tram
8 UL M&E Officer WISE 16/04/2019-31/03/2020 Tran Minh Trang
9 UL Communication Advisor HSS 20/05/2019-31/03/2020 Tran Van Hai
10 UL Partnership Development Advisor VACC 25/06/2019-31/03/2020 Xin Lena Xiang
11 UI Program Officer MCD 07/07/2019-31/03/2019 Taylor, Sorcha
12 UI Business and Marketing Officer HOU 07/07/2019-31/03/2020 Martin Issra Marie
13 UL Construction Advisor BTL 21/07/2019-31/03/2020 Thien San Ho Tong
14 UL Senior Copywriter TAB 04/08/2019-31/03/2020 Genevieve Nickel
15 UL Soft Skills Officer HCE 04/08/2019-31/03/2020 Melissa Bui
16 UI Program Officer SRD 02/09/2019-31/03/2020 Shelby-Lynn Marie Woodall
17 UI Research Officer MCD 02/09/2019-31/03/2020 Jaeger, Jennifer
18 UI Communication Officer VACC 02/09/2019-31/03/2020 Urvi Amin
19 UI Soft Skills Officer HTC 03/09/2019-02/12/2019 Kayla Zielke
20 UI Soft Skills Officer HCE 03/09/2019-29/11/2019 Ryan Ngai
21 UL Soft Skills Advisor STHC 03/09/2019-23/11/2019 Jacques Bellemar
22 Photographer WUSC 25/10/2019-07/12/2019 Frederic Seguin
23 UL Customer Service Advisor HSS 02/06/2019-31/03/2020 Julie-Anne Fortin