Danh sách Tình nguyện viên tại Việt Nam

Tình nguyện viên Uniterra dài hạn = UL
Tình nguyện viên Uniterra ngắn hạn = UI
Sinh viên không biên giới = SWB
Tình nguyện viên Leave For Change = L4C

STT Chương trình Vị trí Đối tác làm việc Giai đoạn Tình nguyện viên
1 UL Partnership Development Advisor VACC 15/05/2017-15/05/2018 Linh Tran
2 UL Communications Specialist BTL 15/05/2017-15/05/2018 Nhung Luu
3 UL Food and Beverage Operations Management Advisor STHC 05/05/2017-04/05/2018 Harold Mainguy
4 UL Marketing and Communications Advisor DTU 08/07/2017-07/07/2018 Maaike Ammerlaan
5 UL Hospitality Management Advisor DTU 12/08/2017-11/08/2018 Kariann Workman
6 UL Advisor of Soft Skills and Career Development HUETC 18/09/2017-20/07/2018 Christiane Cote
7 UL Marketing and Comminucation Advisor FPT 13/01/2018-12/01/2019 Stephanie Lapointe
8 UL Restaurant Management Training Advisor HSS 10/03/2018-09/03/2019 Quyen Dam
9 UL Volunteer Support Advisor VACC 10/03/2018-09/03/2019 Laurence Huneault
10 UL Partnership Development Advisor HTC 13/04/2018-12/04/2019 Adam Diouf